// Informacje

Wykorzystanie chromu(VI)

W dniu 23.12.2020 r. udzielono do września 2024 r. zezwolenia na pięć z sześciu wnioskowanych zastosowań.

Numery zezwoleń, które są związane z naszymi produktami w ramach naszego łańcucha dostaw, są dostępne dla naszych klientów w karcie charakterystyki oraz na etykietach.

Konsorcjum CTACSub przedstawiło ECHA plan zastąpienia zastosowania 3 (funkcjonalne chromowanie galwaniczne o charakterze dekoracyjnym). Wciąż czekamy na wyniki, ale mamy nadzieję, że zastosowanie 3 zostanie dopuszczone w 2021 r.

Efektem tego są następujące działania dla wszystkich dalszych użytkowników:

TERMINDZIAŁANIE
18.03.2021Posiadacze zezwolenia na dopuszczenie do obrotu opracowują i udostępniają ( jako załącznik do kart charakterystyki) szczegółowe
scenariusze zagrożeń dla przykładowych procesów, przebiegu pracy oraz konkretnych zadań. Kolejni użytkownicy muszą wdrożyć te scenariusze narażenia bez zbędnej zwłoki.
Ok. 22.03.2021Dalsi użytkownicy SĄ ZOBOWIĄZANI do zgłoszenia zastosowania do ECHA zgodnie z art. 66 REACH. Również zgodnie z art. 66 REACH dalsi
użytkownicy muszą zgłaszać do ECHA swoje główne zastosowania oraz uzasadnić konieczność ich użycia. Informacje te muszą być podane w systemie zgłoszeniowym ECHA (załącznik 1)
18.06.2021Dalsi użytkownicy muszą przeprowadzić wstępne pomiary narażenia w miejscu pracy oraz badania powietrza i ścieków. Szablony, które należy stosować do monitorowania, można znaleźć przy GPS i w kartach charakterystyki dostawców.
12.12.2021Dalsi użytkownicy mają obowiązek przekazywania ECHA danych z pomiarów narażenia w miejscu pracy oraz z pomiarów powietrza i ścieków na podstawie art. 66. o kontroli. Należy tego dokonać w ramach poprawki do poprzedniego art. 66 zgłoszenia REACH.


INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZEKAZAĆ

Na podstawie art. 66, zgłoszenie należy złożyć elektronicznie za pomocą formularza online udostępnionego przez ECHA w systemie REACH-IT. W przypadku składania zgłoszenia na podstawie art. 66 za pośrednictwem systemu REACH-IT należy przygotować i udostępnić następujące podstawowe informacje:

  • nazwę firmy, adres siedziby, w której substancja jest używana oraz dane kontaktowe.
  • Substancję i nazwę zatwierdzonego zastosowania oznaczoną numerem dopuszczenia. Numer dopuszczenia można znaleźć na etykiecie i/lub w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) otrzymanej od dostawcy produktu. Szablon zgłoszenia na podstawie art. 66 zawiera listę wszystkich numerów zezwoleń, z której należy wybrać jeden.
  • Krótkie wyjaśnienie kluczowych funkcji wymaganych do stosowania przez dalszego użytkownika (patrz: kluczowe funkcje w podziale na substancje i zastosowania w tekście AD i w załączniku). Informacje te należy wprowadzić w formularzu art. 66 narzędzia ECHA REACH IT w sekcji "Dalszy opis zastosowania". Należy być bardzo uważnym i szczegółowym przy wprowadzaniu tych informacji.
  • Jeżeli użytkownik zaopatruje się w substancję lub produkt użytkowy u więcej niż jednego dostawcy, musi złożyć tyle deklaracji, ilu dostawców posiada. Aby uniknąć podwójnego liczenia tonażu i pracowników narażonych na ryzyko, w przypadku posiadania więcej niż jednego dostawcy, należy podzielić liczbę pracowników narażonych na ryzyko i otrzymany tonaż tak, aby liczba była prawidłowa.

"Numer zgłoszenia" należy zachować, jak również wydrukować formularz zgłoszenia. Numer zgłoszenia będzie potrzebny do wszystkich przyszłych aktualizacji raportu.

Ważne: W związku z tym, że zezwolenia zostały udzielone pod pewnymi warunkami, bardzo ważne jest, aby dalsi użytkownicy przestrzegali tych warunków. Oznacza to, że wszyscy dalsi użytkownicy, którzy korzystają z wyżej wymienionych zezwoleń, muszą przeprowadzać coroczne badanie narażenia pracowników i wpływu na środowisko (powietrze i ścieki), a wyniki tego badania należy przedłożyć ECHA w zgłoszeniu na podstawie art. 66.
CTAC zaleca, aby dane dotyczące monitorowania nie były składane w pierwszym zgłoszeniu na podstawie art. 66, ale dopiero wtedy, gdy dalsi użytkownicy przeprowadzą pierwsze pomiary z wykorzystaniem nowych szablonów monitorowania. Można to zrobić w prosty sposób poprzez "aktualizację" poprzedniego zgłoszenia na podstawie art. 66.

Należy zwrócić uwagę, że dane dotyczące badania muszą zostać przesłane w załączniku do zgłoszenia na podstawie art. 66.

Dalsze praktyczne wskazówki dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń do ECHA na podstawie art. 66 rozporządzenia REACH można znaleźć na stronie:

www.youtube.com/watch?v=N-IGhimWBKs&feature=youtu.be

Informacje na temat powiadomień dla DU i pobranie formularza do przesyłania szczegółowych informacji:
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use