OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

I. Zakres

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw określają warunki wykonania przez nas tj. KIESOW Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, umów sprzedaży i dostawy towarów oraz świadczenia usług na rzecz klientów. Z klientami współpracujemy wyłącznie na podstawie naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw (dalej zwanych "Warunkami").

2. Aktualna wersja Warunków jest każdorazowo dostępna na naszej stronie internetowej www.kiesow.pl.

3. Klientami w rozumieniu Warunków są wyłącznie przedsiębiorcy zgodnie z definicją zawartą w art. 431 kodeksu cywilnego. Klient jest zobowiązany poinformować nas, jeśli nie można wykluczyć, że dostarczane przez nas produkty lub świadczone usługi będą dostarczane lub dostarczane konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. W takim przypadku przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy.


II. Warunki klienta lub zmiany czy uzupełnienia naszych Warunków wymagają naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków klienta nie będzie uznawane, nawet jeśli nie wyrażamy wyraźnego sprzeciwu w momencie ich otrzymania. Akceptacja takich warunkach, w jakimkolwiek zakresie, wymaga wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.


III. Zawarcie umowy

1. Mamy prawo odstąpić od zawarcia umowy, jeśli klient nie akceptuje Warunków.

2. Umowa jest zawierana wyłącznie po pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniu przez nas zamówienia otrzymanego od klienta. Do tego czasu nasze oferty nie są wiążące. Potwierdzenie zamówienia możemy przesłać w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia klienta. W zakresie dostawy lub usługi decydujące jest tylko to potwierdzenie zamówienia.


IV. Ceny

1 Nasze ceny są cenami netto loco fabryka. Podatek VAT jest naliczany odrębnie według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ceny obowiązują tylko dla danego zamówienia i nie są wiążące dla zamówień powtarzalnych.

2. Koszty pakowania, załadunku, frachtu, transportu i ubezpieczenia, jak również koszty montażu i oddania do eksploatacji są fakturowane dodatkowo.

Opłaty i koszty związane z nabyciem i poświadczeniem świadectw pochodzenia, faktur konsularnych, zezwoleń i tym podobnych są naliczane oddzielnie.

Koszty opakowania i transportu naliczane są według ceny nabycia. Wypożyczone palety i puste opakowania zwrotne pozostają naszą własnością i muszą być czyste i zwrócone w idealnym stanie. Dopuszczalny jest, za naszą zgodą, zwrot palet równoważnych lub podobnych.

Jeśli zwrot nie nastąpi w ciągu jednego miesiąca po dostawie, wystawiamy fakturę z tytułu kosztów wytworzenia. Wszelkie inne opakowania klient powinien zutylizować w sposób profesjonalny i przyjazny dla środowiska.


V. Dostawa i usługi

1. Terminy dostaw towarów i wykonania usług są wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas pisemnie potwierdzone. W przeciwnym razie należy je traktować jako przybliżone i podlegające potwierdzeniu. Przestrzeganie naszego obowiązku dostarczenia lub wykonania (w szczególności dotrzymanie odpowiednich terminów/dat) zakłada wyjaśnienie wszystkich kwestii prawnych (np. istnienie wszystkich niezbędnych zezwoleń, takich jak te zgodne z przepisami eksportowymi i kontrolnymi), technicznych i handlowych, jak również terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań klienta. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy. Okresy dostawy rozpoczynają się w dniu potwierdzenia zamówienia. Terminy dostaw i usług uznaje się za dotrzymane, jeżeli zgłosimy gotowość do wysyłki w uzgodnionych terminach.

Dozwolone są dostawy częściowe oraz zwyczajowe lub rozsądne odstępstwa od wielkości zamówienia.

2. Nasze dostawy/usługi są realizowane zgodnie z naszymi możliwościami w zakresie dostaw lub usług. W szczególności zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy towarów/usługi przez naszego dostawcę, umowa nie zostanie zawarta lub zostanie zawarta tylko częściowo. Odpowiednie oświadczenie naszego dostawcy uznaje się za wystarczający dowód na to, że nie z naszej winy nie jesteśmy w stanie dostarczyć towar/usługę. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności usługi, klient zostanie poinformowany w odpowiednim terminie. Wszelkie zapłacone już świadczenia zostaną zwrócone, w określonych przypadkach.

Terminy dostaw mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jeśli klient nie przestrzega uzgodnionych warunków płatności lub innych zobowiązań umownych.

Powyższe nie ma zastosowania, jeśli to my jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienie.

3. Jeżeli dostawa lub usługa jest opóźniona z powodu wystąpienia zdarzeń, których nie można było uniknąć i których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. zakłócenia w pracy, interwencje rządowe, niedobór surowców, trudności w dostawach energii, spory), którym nie mogliśmy zapobiec mimo zachowania należytej staranności w danych okolicznościach, termin dostawy lub usługi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o maksymalnie dwa miesiące.

Jeśli z powyższych powodów dostawa lub spełnienie świadczenia staje się niemożliwe, jesteśmy zwolnieni z obowiązku dostawy lub spełnienia świadczenia. W takim przypadku poinformujemy klienta o tym fakcie i zwrócimy mu otrzymaną już zapłatę.

4. Opóźnienie w dostawie ma miejsce wtedy jeśli bezskutecznie upłynie dodatkowy termin dwóch tygodni wyznaczony nam przez klienta, chyba że wcześniej ostatecznie odmówiliśmy wykonania usługi.

W przypadku zawinionego przez nas opóźnienia klient może żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tej części całkowitej dostawy, której nie można wykorzystać z powodu zwłoki, za każdy pełny tydzień zwłoki, ale w sumie nie więcej niż 5% tej wartości.

Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem i niewykonaniem zamówienia do wysokości dwukrotnej wartości zamówienia, chyba że my lub nasi podwykonawcy działamy umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Wszelkie kary umowne, które mają być naliczone, będą potrącane z roszczeń odszkodowawczych klienta.

5. Klient może odstąpić od umowy z powodu opóźnienia w dostawie tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienie, a wyznaczony dla nas termin dodatkowy upłynął bezskutecznie.

6. Jeżeli klient zalega z płatnościami jakiegokolwiek rodzaju lub jeżeli jego sytuacja finansowa pogorszyła się na tyle, że istnieją wątpliwości co do jego zdolności płatniczej, mamy prawo do odmowy dalszych usług i żądania zaliczki. Takim pogorszeniem sytuacji finansowej jest m.in. złożenie protestu weksli lub czeków lub przekroczenie limitu ustalonego przez ubezpieczyciela kredytu lub przekroczenia przez zamierzoną dostawę/usługę. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient złożył nieścisłe oświadczenia o swojej zdolności kredytowej. Dalsze prawa (w szczególności prawo do odstąpienia od umowy) pozostają zastrzeżone.

7. Dostawy realizowane są loco fabryka. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia do spedytora/przewoźnika, najpóźniej z chwilą opuszczenia fabryki. Jeżeli wysyłka opóźni się z przyczyn, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, ryzyko przechodzi na klienta po zgłoszeniu przez nas gotowości do wysyłki.

Klauzule takie jak "dostawa za darmo" lub podobne regulują koszty transportu, ale nie zmieniają powyższej zasady transferu ryzyka.

Przy odbiorze towaru z miejsca dostawy klient lub jego agenci są odpowiedzialni za załadunek pojazdu i przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

O ile nasi pracownicy pomagają przy załadunku, działają jako pomocnicy klienta wyłącznie na ryzyko klienta.

8. W przypadku zamówień na wezwanie możemy ustalić czternastodniowy okres prolongaty na odbiór po upływie sześciu miesięcy od potwierdzenia zamówienia, a następnie wystawić fakturę za towary lub usługi, które nie zostały odebrane i naliczyć uzasadnione opłaty za przechowywanie od momentu przyjęcia zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.

9. Jeżeli wysyłka lub dostawa towaru jest opóźniona na życzenie klienta o więcej niż jeden miesiąc po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, mamy prawo do zafakturowania towaru i naliczenia opłat magazynowych w wysokości 0,5% ceny opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty miesiąc, ale nie więcej niż łącznie 5% opóźnionej dostawy. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do udowodnienia wyższych lub niższych kosztów magazynowania, w którym to przypadku są one decydujące dla dokonania płatności.


VI. Płatności

1. O ile nie uzgodniono inaczej, należność za dostawy lub inne usługi jest płatna po upływie 30 dni od daty faktury. Podstawowe środki chemiczne, anody i dodatki do kąpieli są płatne natychmiast po dacie wystawienia faktury.

O terminowości płatności decyduje bezwarunkowe zaksięgowanie wpłaty na naszym koncie bankowym.

2. Weksle i czeki mogą być przyjmowane są na poczet płatności; weksle przyjmowane są wyłącznie po uzgodnieniu. Wszelkie koszty i wydatki z tym związane ponosi klient.

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności klient jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. W przypadku opóźnienia klienta z płatnością, wszystkie roszczenia stają się natychmiast wymagalne, chyba że klient udowodni, że nie jest odpowiedzialny za opóźnienia.

4. Klient może rekompensować nasze roszczenia z roszczeniami własnymi tylko wtedy, gdy są bezsporne lub prawnie wiążące. Klient ma prawo do wstrzymania płatności tylko w przypadku roszczeń z tego samego stosunku umownego, jeśli są bezsporne lub prawnie ustalone. W tym drugim przypadku może on wstrzymać zapłatę wynagrodzenia za wady części dostawy lub usługi jedynie w wysokości odpowiadającej wartości wadliwej dostawy lub usługi.


VII. Zastrzeżenie własności [rzeczy sprzedanej]

1. Zastrzegamy sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez nas towarów do momentu uregulowania wszystkich roszczeń - w tym przyszłych roszczeń - wynikających ze stosunków handlowych.

Odebranie przez nas towaru nie stanowi odstąpienia od umowy. Jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru bez wcześniejszego odstąpienia od umowy, jeżeli klient zalega z zapłatą. Towar zostanie zaliczony na poczet rzeczywistych wpływów pieniężnych po odliczeniu kosztów zbycia i zwrotu. Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia naszego mienia od przypadków losowych i kradzieży. Klient jest zobowiązany do dokonania na nas cesji z polisy ubezpieczeniowej. Przyjmujemy cesję i w razie potrzeby jesteśmy uprawnieni do powiadomienia o tym dłużników będących osobami trzecimi.

Jeśli klient nie udowodni, że odpowiednie ubezpieczenie zostało wykupione, jesteśmy uprawnieni do ubezpieczenia przedmiotu dostawy na wypadek kradzieży, uszkodzenia, pożaru, wody i innych szkód na koszt klienta.

2. W przypadku zajęcia naszego mienia, konfiskaty lub innych dyspozycji lub interwencji osób trzecich, klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie.

3. Klient może przetwarzać towary w toku zwykłej działalności gospodarczej lub odsprzedawać je z zastrzeżeniem naszego prawa zastrzeżeniu własności. Nie jest on uprawniony do wydawania jakichkolwiek innych rozporządzeń.

4. Klient niniejszym przenosi na nas w pierwszej kolejności część roszczeń i praw dodatkowych wynikających z odsprzedaży odpowiadającą naszemu udziałowi własnościowemu i zobowiązuje się do dokonania odpowiedniego wpisu w swoich księgach lub na swoich fakturach. Nie jest on uprawniony do wyrażenia zgody na zakaz cesji. My przyjmujemy cesję.

5. Zobowiązujemy się, na życzenie klienta, do zwolnienia zabezpieczeń, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z powyższymi warunkami, według naszego uznania, o ile ich możliwa do uzyskania wartość przekracza całkowitą wartość zabezpieczanego roszczenia o więcej niż 20%.


VIII. Gwarancja

1. Gwarantujemy, że towary dostarczone przez nas są wolne od wad materiałowych lub wad, które w istotny sposób wpływają na przeznaczenie towaru.

Miernikiem zgodności dostarczonego produktu jest odpowiedni opis produktu, a także instrukcja przetwarzania i instrukcja stosowania produktu jak również jego przeznaczenie w umowie, która została zawarta z klientem.

Klient akceptuje nieznaczne zmiany towaru pod względem projektu, kształtu i konstrukcji, jak również wartości, które należy podać w opisie oraz nieznaczne zmiany w naszych parametrach, o ile są one uzasadnione lub są zwyczajowymi tolerancjami ilościowymi, jakościowymi lub projektowymi.

Instrukcja instalacji zostanie dostarczona przez nas tylko wtedy, gdy zostanie to uzgodnione na piśmie.

2. Informacje, które publikujemy w formie tekstowej lub rysunkowej, np. w katalogach, opisach, ilustracjach i rysunkach, jak również dane wymiarowe, wagowe i eksploatacyjne, charakteryzują jedynie jakość naszych produktów i nie stanowią żadnego zabezpieczenia właściwości ani gwarancji.

Nie możemy wykluczyć, że nasze opisy produktów i katalogi zawierają błędy (błędy drukarskie).

Dokładamy wszelkich starań, aby usuwać błędy, o których nas poinformowano. W tym celu wszystkie poprawki wprowadzone po publikacji katalogu lub opisu produktu, w tym artykuły i strony, do których odnoszą się poprawki, są wymienione w Internecie na stronie www.kiesow.pl. Ta baza danych w Internecie jest częścią naszego katalogu lub opisu produktu.

Nasi pracownicy, przedstawiciele handlowi i/lub inni pośrednicy handlowi nie są upoważnieni do składania gwarancji i/lub oświadczeń.

Dostarczenie wzorów lub próbek nie stanowi samo w sobie gwarancji lub rękojmi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i projektach w interesie postępu technicznego.

3. Do produktów obróbki wstępnej i produktów do galwanizacji stosuje się, co następuje: Kąpiele nowe lub po regeneracji służą jako dowód nienagannej jakości działania dostarczanych chemikaliów, jeśli prowadzone były przez naszego pracownika i zostały przekazane nabywcy bez zastrzeżeń.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność za kąpiele ponosi klient. Wszystkie dane i informacje dotyczące przydatności i zastosowania naszych produktów nie są wiążące i nie zwalniają klienta z własnych testów i prób.

4. Roszczenia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli wady powstały w wyniku nieprzestrzegania naszych instrukcji obsługi lub opisów produktów, w wyniku wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, w wyniku nieodpowiedniego lub niewłaściwego magazynowania, niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego użycia, wadliwego mieszania lub montażu, nadmiernego obciążenia lub w wyniku użytkowania nieodpowiedniego sprzętu po przeniesieniu ryzyka lub w wyniku zakłóceń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne po przeniesieniu ryzyka, które nie zostały ujęte w umowie.

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeśli klient wykonał prace naprawcze sam lub przez osoby trzecie.

5. Jeżeli klient powołuje się na publiczne oświadczenie, w szczególności na reklamę, jako uzasadnienie sugerowanej przez niego wady, jest on odpowiedzialny za wykazanie, że publiczne oświadczenie było przyczyną jego decyzji o zakupie.

6. Klient jest zobowiązany do przyjęcia dostawy / usługi, nawet gdy produkt wykazuje tylko drobne usterki.

7. Oczywiste wady należy zgłosić pisemnie najpóźniej w ciągu jednego tygodnia, licząc od dnia dostawy.

Ukryte wady muszą być zgłoszone przez klienta na piśmie nie później niż tydzień po ich wykryciu. Klient jest zobowiązany do dostarczenia nam szczegółowego pisemnego opisu zgłoszonych przez niego wad.

Jeśli reklamacja zostanie pominięta lub opóźniona, klient traci swoje roszczenia z powodu istniejących wad dostawy/usługi.

Jakiekolwiek nasze działanie związane z wadami, w szczególności kontrola towaru po zwrocie przez klienta, w żadnym wypadku nie stanowi odstąpienia klienta od obowiązku zgłoszenia wad.

8. W przypadku wystąpienia wady jesteśmy uprawnieni, według własnego uznania, do usunięcia wady (tzn. usunięcia wady, uzupełnienia) lub wymiany towaru (dostawa elementu wolnego od wad) (późniejsze wykonanie). W przypadku późniejszego wykonania zobowiązania jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszelkich kosztów związanych z późniejszym wykonaniem zobowiązania, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, jednakże tylko o tyle, o ile nie zostały one zwiększone przez fakt przeniesienia towarów do miejsca innego niż pierwotne miejsce świadczenia usług.

Produkty odrzucone przez naszego klienta mogą być zwrócone do nas tylko na naszą prośbę i, jeśli to konieczne, w dobrym opakowaniu i z listem przewozowym z podaniem numeru zamówienia.

9. Możemy odmówić późniejszego świadczenia, jeżeli jest to możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach.

Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy :

- wydatki związane z naprawą mogą przekroczyć 100% wartości rynkowej towarów/usług;

- w przypadku wymiany, koszty zastąpienia zamówienia przekraczają kwotę 150% wartości rynkowej przedmiotu. Pozostałe ustawowe prawa klienta (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, odszkodowanie) pozostają nienaruszone.

10. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, klient jest zobowiązany do wyznaczenia nam najpierw rozsądnego terminu na późniejsze wykonanie świadczenia na piśmie, zanim będzie mógł dochodzić innych praw gwarancyjnych.

Co do zasady, termin na późniejsze wykonanie świadczenia wynosi co najmniej 2 tygodnie; nie dotyczy to sytuacji, gdy w indywidualnych przypadkach uzgodniony został inny termin lub gdy bezwzględnie konieczny jest krótszy okres, np. w nagłych przypadkach, w których wystąpi nieproporcjonalnie duża szkoda lub zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji.

Jeżeli późniejsze wykonanie nie nastąpi w tym terminie, klient ma prawo do dochodzenia ustawowych praw, w szczególności do odstąpienia od umowy w przypadku wady, która nie jest

nieznaczna lub do żądania obniżenia ceny lub - z zastrzeżeniem warunków w punkcie X - do żądania odszkodowania.

Nie trzeba ustalać terminu, jeśli ostatecznie odrzuciliśmy późniejsze wykonanie lub późniejsze wykonanie jest niemożliwe.

11. Wymiana jest wykluczona, jeśli występują tylko drobne wady. Za drobne wady uważa się w szczególności nieznaczne odchylenia od uzgodnionej w umowie jakości oraz nieznaczne pogorszenie użyteczności towaru zgodnie z umową.

12. Odszkodowanie za wszelkie szkody które nastąpiły lub uboczne, które wystąpią niezależnie od późniejszego wykonania (np. strata produkcji, utrata zysku, roszczenia z tytułu opóźnionej dostawy do klienta itp.) mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy termin późniejszego wykonania upłynął bezskutecznie. We wszystkich innych aspektach do roszczeń odszkodowawczych ma zastosowanie punkt X.

13. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy lub uzgodnionego odbioru dostawy/usługi. Gwarancja przysługuje także na wykonane później prace lub części zamienne dostarczone do upływu okresu gwarancyjnego dla oryginalnej dostawy/usługi.

14. Klient może dochodzić od nas roszczeń z tytułu wad produktu, które są zgłaszane przez jego klientów, o ile nie zawarł on umów ze swoimi klientami, poza ustawowymi przepisami prawa, w szczególności z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. W zakresie naszej gwarancji dla klienta w powyższych przypadkach obowiązują powyższe zasady.

Jeżeli dostarczony przez nas produkt został dostarczony konsumentowi za pośrednictwem łańcucha dostaw, obowiązują tylko odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


IX. Wady prawne

1. Podlegamy odpowiedzialności prawnej w zakresie dostarczania produktów wolnych od wad prawnych w zakresie ustawowym.

O ile nie uzgodniono inaczej, gwarantujemy, że dostarczane przez nas produkty nie naruszają praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich tylko w odniesieniu do kraju, w którym mamy swoją siedzibę.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli naruszenie tych praw własności przemysłowej opiera się na instrukcjach udzielonych przez klienta lub jeżeli naruszenie to jest spowodowane nieautoryzowanymi zmianami produktu lub użyciem produktu przez klienta, które odbiega od zastosowania zgodnego z umową.

2. Klient niezwłocznie poinformuje nas o stwierdzeniu przez osoby trzecie naruszenia praw własności. W przypadku pominięcia tej bezpośredniej informacji, roszczenia z tytułu rękojmi są wykluczone.

3. W odniesieniu do okresu gwarancji, stosuje się odpowiednio Rozdział VIII.

4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym uzasadnione są dochodzone roszczenia osób trzecich, możemy, według naszego uznania i na nasz koszt, uzyskać prawo do użytkowania danych dostaw lub zmienić dostawy w taki sposób, aby nie zostały naruszone prawa własności przemysłowej, lub dostarczyć porównywalne produkty, które nie naruszają praw własności przemysłowej, biorąc pod uwagę cel umowy.

5. Roszczenie gwarancyjne klienta jest wykluczone, jeśli klient sam prowadzi negocjacje z osobą trzecią lub zawiera z nią umowy bez naszej zgody.


X Odszkodowania

1. Ponosimy odpowiedzialność za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, tylko wtedy, gdy:

- my, nasi prawni przedstawiciele lub agenci działamy w sposób oczywisty umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

- jeżeli my lub wyżej wymienione osoby dopuściliśmy się w sposób oczywisty lekkiego niedbalstwa, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2;

- jeżeli udzieliliśmy zapewnień/gwarancji, w celu wypełnienia tych zapewnień/gwarancji w uzgodnionym zakresie; zapewnienia/gwarancje (patrz VIII) muszą mieć formę pisemną i muszą być wyraźnie oznaczone jako takie;

- w przypadku obrażeń ciała, utraty życia i zdrowia;

- w przypadku innej obowiązkowej odpowiedzialności prawnej (np. ustawy o odpowiedzialności za produkt).

2. W przypadku wyraźnego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność - z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 1 - za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać. Nasze zobowiązanie do wypełnienia naszych zobowiązań umownych bez wad nie jest w tym sensie istotnym zobowiązaniem umownym.

W przypadku lekkiego niedbałego naruszenia istotnych zobowiązań umownych nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości typowych, przewidywalnych szkód.

Klient jest zobowiązany do pisemnego poinformowania nas przed zawarciem umowy o szczególnym ryzyku, nietypowych możliwościach wystąpienia szkód i nietypowych kwotach szkód.

Wyklucza się odpowiedzialność za wszelkie dalsze szkody następcze, brak sukcesu gospodarczego, szkody pośrednie oraz za szkody wynikające z roszczeń osób trzecich.

3. Jeżeli przedmiotem umowy jest przedmiot określony wyłącznie w odniesieniu do rodzaju, to nasza odpowiedzialność jest określana wyłącznie zgodnie z powyższymi zasadami. Odpowiedzialność niezależna od winy za szkody jest wykluczona.

4. Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do ustawowych roszczeń klienta o zwrot kosztów, jak również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności pracowników, personelu, przedstawicieli i pomocników.


XI Inne prawa i obowiązki

1. W przypadku naruszenia przez nas obowiązków związanych z ochroną, należytą starannością i / lub informacjami, które nie są bezpośrednio związane z dostawą / usługą, nasz klient będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania i skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o ile wcześniej zostaliśmy o tym poinformowani w określonym czasie.

Wcześniejsze informowanie nie jest wymagane, jeśli my lub nasi przedstawiciele lub agenci wykazują działanie umyślne lub rażące zaniedbanie, lub w przypadku obrażeń ciała, utraty życia i zdrowia


XII Prawo własności

1. W odniesieniu do wszystkich dokumentów, przedmiotów i tym podobnych przekazanych nam w celu dostawy lub wykonania świadczenia, klient gwarantuje, że prawa własności przemysłowej osób trzecich nie zostaną przez to naruszone. Poinformujemy klienta o znanych nam prawach osób trzecich. Klient ma obowiązek zwolnić nas z roszczeń osób trzecich i zrekompensować nam wszelkie powstałe szkody. Jeżeli zakazane jest nam przez osobę trzecią wykonywanie, produkcja lub dostawa, w odniesieniu do należącego do niej prawa własności, mamy prawo - bez badania stanu faktycznego i prawnego - do zaprzestania pracy i żądania odszkodowania za nasze wydatki.

Dokumenty, przedmioty i tym podobne, które konieczne były do złożenia zamówienia, a do niego nie doprowadziły, są zwracane na żądanie za zwrotem kosztów. W przeciwnym razie będziemy mieli prawo zniszczyć je trzy miesiące po złożeniu oferty.

2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich wzorów, modeli, rysunków, kosztorysów, obliczeń i podobnych informacji o charakterze fizycznym lub niematerialnym - również w formie elektronicznej. Informacje takie nie są udostępniane osobom trzecim. Jeżeli klient otrzyma takie informacje w związku z rozpoczęciem umowy, jest on zobowiązany do bezpłatnego odesłania ich do nas, jeśli umowa nie zostanie zawarta. Klient może udostępnić osobom trzecim informacje, które zostały przez nas wyraźnie oznaczone jako poufne, wyłącznie za naszą wyraźną zgodą.


XIII Postanowienia końcowe

1. Zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, w tym dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności są ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla nas

3. Miejscem wykonania usługi, płatności i realizacji wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z klientem jest nasza siedziba, a umowy dotyczące kosztów obejmują brak zmiany powyższego miejsca świadczenia usług.

4. Jeżeli postanowienie umowne jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, to dopuszczalne postanowienie, które jest możliwie najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu tego postanowienia, uważa się za uzgodnione. Ma to również zastosowanie, jeżeli nieważność przepisu opiera się na mierniku wykonania lub czasie znormalizowanym w umowie; w takich przypadkach prawnie dopuszczalna miara wykonania i czas, który jest możliwie najbardziej zbliżony do zamierzonego,

zastępuje uzgodniony środek. Nie ma to wpływu na ważność pozostałej umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy w przepisach występuje luka, którą należy wypełnić.

5. Dane niezbędne do realizacji transakcji handlowych będą przechowywane centralnie w naszym biurze.

6. Eksport naszych produktów przez klienta podlega obowiązującym przepisom eksportowym i kontrolnym. Wszelkie niezbędne zezwolenia muszą być uzyskane przez klienta w odpowiednim czasie i przekazane do nas. Jeżeli tak się nie stanie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty klientowi odszkodowania z tego tytułu. Ocena, czy produkt, który klient zamierza wywieźć, wymaga pozwolenia na wywóz oraz czy wywóz podlega specjalnym przepisom kontrolnym, jest wyłączną odpowiedzialnością klienta. W każdym przypadku naruszenia tych postanowień, klient zwalnia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich. Dotyczy to również wszelkich kosztów poniesionych przez nas w związku z wykonywaniem naszych praw.