Imprint

KIESOW Polska Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze
Polska

Telefon:+48 32 370 1691

Faks:+48 32 271 6294

:biuro@kiesow.pl

Informacje ogólne

Nr KRS 0000020181
REGON: 277583455
NIP 648-23-88-890
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN

Zastrzeżone

1. Treści online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor  w sposób nie oczywisty i zamierzony dokonał rażącego zaniedbanie. Wszystkie oferty nie są wiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

2. Referencje i linki
Z bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie jedynie w przypadkach, w których autor zawartości posiada wiedzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używaniu nielegalnych treści. Autor wyraźnie oświadcza, że w czasie tworzenia strony nie zostały użyte nielegalne treści, które zostaną określone dalej. Na obecny i przyszły kształt, treści lub autorstwo linkowanych / powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu.

W związku z tym, dystansuje się od wszelkich treści połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione po połączeniu. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich własnych linków internetowych i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, w których są możliwe zewnętrzne zapisy. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której jest odniesienie i jest z nią związany.

3. Ustawa o prawach autorskich i znakach towarowych
Autor dąży do przestrzegania praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, aby wykorzystać swoje własne grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzysta nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie wymienione i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki internetowe i znaki towarowe podlegają przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i prawa własności danego zarejestrowanego właściciela.  

Samo wspomnienie nie wyciąga wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie po stronie autora. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, audio i klipów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, o której mowa na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, nie są już lub nie w pełni nie obowiązują, pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian w ich treści i ważności.