// Informacje

SAPHIR 2000 EPT Mechanizm Pasywowania

Warstwy chromu ulegają pasywacji poprzez występującą mieszaninę powietrzno-tlenową. W wyniku tego potencjał warstw chromu przesuwa się do przedziału dodatniego – tym samym powierzchnia ulega uszlachetnieniu. Jest to podstawą mechanizmu korozyjnego warstw Cu-Ni-Cr wzgl. Ni-Cr.

Rozpatrywana indywidualnie wytrącona sześciowartościowa warstwa chromu pasywuje się dodatkowo w elektrolicie chromującym składającym się z bezwodnika chromowego. Chromowanie sześciowartościowe jest wytrącaniem z postaci kwasowej, natomiast chromowanie trójwartościowe dokonywane jest z postaci solnej. Tutaj ten rodzaj pasywacji nie występuje! Z tego powodu konieczne jest utworzenie powłoki ochronnej lub spowalniającej korozję warstwy konwersyjnej. Poniższy schemat ukazuje stopniowe tworzenie elektrolitycznej warstwy pasywującej przy zastosowaniu środka SAPHIR 2000 EPT.

[...]