// Informacje

Komunikacja w łańcuchu dostaw dotycząca substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

Komunikacja w łańcuchu dostaw dotycząca substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH

Od 28 października 2020 roku dostawcy, producenci, importerzy lub dystrybutorzy produktów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) mogą dokonywać zgłoszenia w bazie danych SCIP Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA. Od 5 stycznia 2021 r. obowiązek raportowania w bazie danych dotyczy wszystkich artykułów w UE zawierających SVHC o zawartości powyżej 0,1%. Nie ma limitu tonażu jak w przypadku rejestracji w ramach REACH.

SCIP to baza danych zawierająca informacje na temat substancji budzących obawy w wyrobach jako takich lub w obiektach złożonych (produktach) ustanowionych na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (WFD). Uzupełnia obowiązki zgłoszeniowe i sprawozdawcze wynikające z REACH dla substancji znajdujących się na liście kandydackiej.

Dostawcy chemikaliów, w tym formulatorzy, nie są zobowiązani do zgłaszania SCIP.

Powłoki są integralną częścią wyrobu, a obowiązek zgłoszenia dotyczy wyrobów.

Informacje o SVHC można znaleźć w kartach charakterystyki naszych produktów. W przypadku pojawienia się substancji na liście SVHC, karty charakterystyki zostaną automatycznie, odpowiednio zaktualizowane i zostaną wysłane do wszystkich klientów bez konieczności zabiegania o to.

Więcej informacji na temat listy kandydackiej REACH można również znaleźć pod adresem:
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table